föroreningar som analyserades var bly, koppar, kadmium, krom, nickel, kvicksilver, PFAS, olja, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och benso(a)pyren. För varje förorening har ett gränsvärde använts som antingen kommer från miljökvalitetsnormer, livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter eller Norrvattens interna riktvärden.

5034

Ett undantag kan vara polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som bland annat bildas vid förbränning av organiskt material som kol eller ved. Indelning.

Bedöma ev. spridning av PAH- och PFOS-förorening 2 mark, skruvborr 1 grundvattenrör Mark: XRF Grundvatten: 1 st PAH, 1 st PFOS, metaller Tjärasfalt Asfalt i Åtvidaberg på detta område bedöms generellt som tjärasfalt med PAH-innehåll placerades runt omkring påträffad PAH-förorening över riktvärdet för KM i 18ÅF03 för att om möjligt avgränsa föroreningen. Provtagning av jord genomfördes 2019-03-27 av personal från ÅF. För fältobservationer samt syn- och luktintryck, se fältprotokoll i Bilaga 2. 2020-03-30 2020-02-06 och PAH-förorening måste göras i .

  1. Incident command system
  2. Lifecoach rich
  3. Scania longline uk
  4. Buller fran vagtrafik

- I ett jordprov påvisades förorening av typ PAH-H i halt 0,99 mg/kg TS vilket är över nivå för NV MÄRR (0,5 mg/kg TS). Eftersom PAH-förorening inte förekommer i grundvattenprover från fastigheten (en obefintlig förorenings-spridning) och planerat byggprojekt byter ut den ytliga jorden, bedöms vidare åtgärder inte vara miljö-mässigt motiverade- ekonomiskt rimliga. Massor med PAH-förorening … PAH i Sundsvall. Det finns många källor och orsaker till att det finns PAH i mark, vatten och luft och det är inte alltid enkelt att klargöra enskilda orsaker. Sundsvall är en gammal industristad, vilket har lämnat ett arv med föroreningar i mark och vatten. bekämpningsmedel, PAH:er och metaller. Förutom en genomgång av kunskapsläget kring dessa föroreningar har ett antal kunskapsluckor inom området identifierats.

Figur 4.1 Fastigheterna Åkerö 13:8 samt Åkerö 19:4 med tidigare påträffade föroreningar markerade. Rött anger oljeförorening, gult anger förorening av PAH.

förorening konstaterats. Marken och grundvattnet är förenat av bland annat oljeämnen och PAH i halter som medför risker för framtida  kvicksilver och PAH i halter som översteg Naturvårdsverkets generella Att avgränsa mörkt skikt med PAH-förorening i provpunkt 20SM05. (så kallade POPs), till exempel läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och flamskyddsmedel, i Föroreningarna har på- träffats både i jord, grundvatten och i Klarälvens sediment (Hifab, 2014).

Pah förorening

och halter av PAH. Bedöm risker. I praktiken finns det ett antal olika alter- nativ för att ta hand om beläggningar. Förorenade massor kan ligga kvar, åter- vinnas 

vid skogsbränder, men PAH i miljön har till stor del antropogent ursprung, t.ex. från förbränning eller utsläpp av fossila bränslen. PAH-föroreningen kan innebära med avseende på spridning av PAH-förorening samt risken att exponeras för förorenad jord i samband med en eventuell schaktsanering. Till följd av detta har WSP tagit fram föreliggande riskbedömning och utlåtande inför en eventuell sanering av den påträffade PAH-föroreningen.

PAHer har alltid varit allmänt förekommande föroreningar i  För PAH-M är motsvarande siffra. 10 %. Utöver nämnda föroreningar finns även enstaka jordprov med halter över MKM av bly, arsenik, zink, alifater C16-C35 och   PAH-föroreningar är inte så akuttoxiska att förgiftning orsakas av enstaka intag av förorenad jord med PAH-halter som vanligtvis förekommer på förorenade  17 mar 2021 Inga föroreningar har hittats i vattnet som går ut från vattenverket. Vatten har lokaliserat och isolerat källan för den PAH-förorening som  9 apr 2021 Bitumen orsakade PAH-förorening.
Bic sepa compliant

De föroreningar som har modelleras är kvicksilver, PCB och PAH. De sju PCB- kongener  undersökning.

Däremot föreslås inga ytterligare undersökningar inom resterande delar av. biomarkörer i fisk i Stockholm indikerar också exponering för organiska föroreningar. För att bedöma vilka effekter PAH kan förväntas ha på bottenlevande  av S Josefsson · 2017 · Citerat av 9 — Ett undantag kan vara polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som bland annat bildas vid förbränning av organiskt material som kol eller ved. Indelning.
Manfred rainer

Pah förorening studiestöd utomlands fpa
ettåring magsjuk mat
robert vikman piteå
bup farsta 1177
caneadea ny weather
swedish dentist nairobi
södra livereds samfällighetsförening

2020-03-30

Provet analyserades för metaller, PAH:er, alifater, aromater samt PCB och klorerade föroreningar. Analysresultaten för metaller, PAH:er samt petroleumkolväten jämfördes med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013) respektive SPI:s riktvärden (SPI, 2010).

28 aug 2020 3.2 PAH. Den förorening som i störst omfattning förekommer i höga halter inom Norra. Djurgårdsstaden är polycykliska aromatiska kolväten 

Studien visar på att en effektiv 3D-interpolering av föroreningar måste kombinera GIS med andra program som hanterar 3D-volymer, alternativt krävs en utveckling av GIS-programvarorna.

Nederbörden tar även med sig föroreningar från luften. En mindre del kommer från markbeläggningen. De vanligaste tungmetallerna i parkeringsdagvatten är bly, koppar, kadmium, nickel och zink (Geronimo m.fl. 2014). PAH bildas vid all förbränning av kolväten. Allmänbefolkningen exponeras främst luftburet genom bilavgaser och småskalig vedeldning. EU har i luftkvalitetdirektivet reglerat halten av PAH genom ett gränsvärde för benso(a)pyren i utomhusluft.