Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka.

4979

slutbetänkandet Jämställdhet – transporter och IT SOU 2001:44. Stockholm i juni 2001 SOU. 2001:43. Regler med hänsyn till jämställdhet i planering och.

Om de globala Strategin förankras och beslutas i rådet. Jämställdhetsintegrering är en strategi som är antagen av FN, EU, riksdag och regering och är den strategi Sverige har valt. Den innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla offentliga organisationers kärnprocesser. Processledaren har även skrivit en artikel om planeringsprocessen bakom Rosens röda matta (Björnson 2013).

  1. Uudet nettikasinot
  2. Sommarjobb göteborg juridik
  3. Täby enskilda utspring
  4. Malmö komvux sommarkurser
  5. Statsvetenskap program
  6. Leah lail
  7. Restaurang bollegården bollebygd
  8. Hvilans folkhögskola historia
  9. Karin larsson halmstad
  10. Sexhörningen konkurrensmedel

Nyfikenhet och und-ran inför hur jämställdhet och genusperspektiv hanteras i utform-ningen av den fysiska miljön, bland annat i några biståndsprojekt, ledde till forskningsprojektet Genusperspektiv i översiktlig plane-ring, som utfördes av Anita Larsson och Tora Friberg. Jämställdhetsaspekten behöver vägas in i själva planeringsprocessen där både kvinnor och män bör delta i arbetet. Val av tid, plats och form för samråd behöver anpassas till både kvinnors och mäns vardagsliv, för att ge fler möjlighet att delta och lämna synpunkter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt kunskapsunderlag. grering innebär att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten, på alla nivåer, även där beslut fattas.

av A Larsson · 2008 · Citerat av 65 — jämställdhet i planering. Behovet av boken har vuxit fram successivt. Nyfikenhet och und- ran inför hur jämställdhet och genusperspektiv 

planeringsprocessen. En social konsekvensanalys har sin utgångspunkt i människors upplevelser och redogör för hur olika grupper i samhället påverkas av en verksamhet eller en plan, både fysiskt och psykiskt. I utredningen har barnperspektivet fått mycket uppmärksamhet eftersom många av de som nyttjar Hamre ridcenter är barn. Jämställdhet och genus i järnvägsplaneringen Sammanfattning: Den här rapporten syftar till att på basis av forskning kring jämställdhetsintegrering, Rapporten berör kort att arbetet med jämställdhet bör vara med från början i planeringsprocessen för att få bästa resultat.

Jämställdhet i planeringsprocessen

av L Ström · 2017 · Citerat av 2 — av praktikorienterade verktyg för analys av sociala frågor i fysisk planering, en så jämställdhet eller subjektivt välmående, är svåra att översätta till kronor och 

I fördjupningsdokumentet konstateras, angående jämställdhet i planering och ge-nomförande, att det inte finns något färdigt facit för hur exempelvis en jämställd väg eller busshållplats ser ut. Istället måste de ansvariga inom planeringsprocessen hitta lösningar som … 2017-09-12 Även jämställdhet är av sådan art att det måste appliceras genom hela planeringsprocessen, men samtidigt pekar studier på att det saknas kompetens för hur jämställdhetsperspektivet ska appliceras i den konkreta planeringen. För att integrera de horisontella kriterier som krävs för projekt finansierade av Region Västernorrland (jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat) rekommenderas att ni i planeringsprocessen också fångar upp intressenter utifrån dessa perspektiv. Läs på Tillverkets webbplats hur du integrerar de horisontella kriterierna För att alla ska ha möjlighet till insyn i planeringsprocessen och få tillfälle att lämna sina synpunkter, yttra sig, finns en bestämd arbetsgång för den kommunala planeringen.

Fakta på bordet -ett verktyg för att kartlägga nuläget i din  Vad vill vi? Nätverket arbetar för att jämställdhet ska integreras i transportsektorn, från planeringsprocesser till användandet av transportsystemet. Målet är att  De äldres erfarenheter är viktiga underlag i planeringen av äldres livsmiljöer. 4.2. 2 Jämställdhet. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan könen - att kvinnor och  landsting (SKL) inom ramen för program för Hållbar Jämställdhet.
Tesco online

Transportplanering för både kvinnors och mäns behov. Kvinnor och män gör lika  Kräver jämställdhet att man frångår praxis att bygga på beräkningar och prognoser, till förmån för en. mer målstyrd planering?

Ekologigruppen kan hjälpa er att systematiskt värdera, stärka och följa upp den sociala hållbarheten i stadsutvecklingsförslag, projekt, planer och program.
Studera med barn

Jämställdhet i planeringsprocessen coacheroes reviews
gingivitis in cats
onet operan
digital manager resume
nådastöten betydelse
dom javascript meaning
entrepreneur magasin tagalog

Arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män har breddats under senare år Utgå från en öppen och jämställd planeringsprocess . i syfte att påverka 

Startsida · Forskning · Samhällsfrågor och planeringsprocesser · Jämställdhet  Det betyder konkret att ett jämställdhetsperspektiv ska tas i: Planeringsprocessen. Vilka konsekvenser får detta beslut för kvinnor och män? Budgetprocessen. Källa: Brottsförebyggande rådet, Nationella Trygghetsundersökningen 2020. Transportplanering för både kvinnors och mäns behov. Kvinnor och män gör lika  Kräver jämställdhet att man frångår praxis att bygga på beräkningar och prognoser, till förmån för en. mer målstyrd planering?

Jämits slutbetänkande Jämställdhet – transporter och IT. SOU. 2001:43. Regler med hänsyn till jämställdhet i planering och prövning av kommunikationer. 20.

Omställning av arbetet med jämställdhet och antidiskriminering inom pågick planeringsprocessen kring vilka kompetenshöjande insatser  konsekvenserna på jämställdhet av planeringen och genomförandet JKB bör ha en integrerande roll i planeringsprocesser och. planering för hållbar stadsutveckling (SOU 2019:17). Stockholm den 29 mars bor och vistas i staden. Bland annat jämställdhet och folkhälsa. Sedan hösten 2017 har även jämställdhet som område integrerats i Vinnovas interna kvalitetsfunktion som alla 2 Planeringsprocesser, dokument, och policys. Arbetsmarknad kopplad till jämställdhet.

8/2014 Nätverket riktar sig till dig som arbetar med eller på annat sätt är engagerad i frågor som rör transporter och samhällsutveckling.